นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง(วันละบาท)


ลงวันที่ :: 19 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 20
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง(วันละบาท)

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง(วันละบาท) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัดสันดอนมูล เพื่อชีแจง รายงานผลการดำเนินงานและระเบียบกองทุนประจำปี ๒๕๖๒ 
โดยปัจจุบัน กองทุน มีสมาชิกทั้งหมด 1,452 คนคิดเป็นร้อยละ 53.62 ของประชากรทั้งหมด โดยมีพันธกิจคือ
"มุ่งส่งเสริมการออมเงิน จัดสวัสดิการให้แก่ลูกสมาชิก ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน"

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ