นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


ลงวันที่ :: 12 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 41
เทศบาลตำบลท่ากว้าง

 

- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

- แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 4 ปี

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ