นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» วิสัยทัศน์ พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนา ( Mission )

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสาธารณสุข และจัด สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
6. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

7. การพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารภายใต้ หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน


9 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ