นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» สำนักปลัดเทศบาล

นายธณวรรธณ์  พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางสุรีย์พร  วิโสภา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวัชระ  พรหมจักร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชาคริต  กองทุ่ม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนวพล  แก้วกัลยา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 นางกัลยา  อุ่นใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัฒนา วัฒนกิตติรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอัมพวรรณ  โพธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายวินัย  รักชล


 

 

 

 

 

 

 

 


นายมนตรี  ภิเภก 


นายชนพัฒน์  เตชะโสด


นายณริน  จิณาวรรณา 


 นายศรายุทธ  ยารังฟั้น


นายปราการ  ธนัญชัย

 นางจันทรา  ฟองคำ 

นางสาวจิราภรณ์  เงาตุ่น29 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ