นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» กองการศึกษา

นายนพดล  สร้อยนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวฐิตาภรณ์  รอดเรือน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศาสตรา   อารีย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเขมิกา  สาลานันท์

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวภิญญาพัชญ์  จินะคำ

นางสาวสุภาวดี  ดาราสว่าง

นางสาวนลินรัตน์  วรรณอนันท์

นางมาลี  ชัยพฤกษ์ 

นายสิทธิบัญชร  อินทโน


22 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ