นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» กองคลัง

 นางสาวเยาวลักษณ์  บุญชุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 นางพิมพ์พรรณ์  โสภาวรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวปัทมา  น้อยวรรณา

 นางวรรณิษา   ปันทะศรีวิชัย

นางสาวศิริพร  เอี่ยมศิลา


22 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ