นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรินทร์  พรหมพนัส

ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายสุพจน์  หมวกคำ

รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 นางสาวเยาวลักษณ์  บุญชุม

 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธณวรรธณฺ์  พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

นายนพดล  สร้อยนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายนิคม  คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง


11 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ