นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นางจิตกัญญา  วัฒนวงศ์วิจิตร

       กำนันตำบลท่ากว้าง         

นายวัชระ  ศรีวิชัย

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายชูชาติ  อินตารักษา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายวิชาญ  ภักดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายจักรพันธ์  สุขพันธ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายชูชาติ  คงตัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายนิราศ  ยาอินตา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


11 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ