นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» สมาชิกสภาเทศบาล

นายสรายุธ  พงษ์ปัน

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายสมบัติ  นพคุณ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายถวิล  มูลแขม 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

นายทอง  ไชยยา 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

นายเอนก  ปินคำ   

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2     

นายเสาร์แก้ว  แสนไชย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสะอาด  ปานเพ็ชร์ 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

 

นางฟองจันทร์  บุญธิ 

    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

นายสุรทน  จอกคง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายวรพันธ์  หน่อใจ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


11 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ