นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» คณะผู้บริหาร

นายชัชวาล โพธิยอด

นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

นายอุดม แก้วกว้าง

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

นางสุนีย์ ขวัญทอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

นายวิชาญ  ยารังฟั้น       

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง 

นางสาวนภารัตน์  ปันทะนา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

                                                  


13 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ