loader

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง


ลงวันที่ :: 8 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 193

 

 

          นายชัชวาล  โพธิยอด 

    นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

            ประธานกรรมการ

                                                                                                                   

 

             นางจิตกัญญา  วัฒนวงศ์วิจิตร             นางนันทิยา  ดวงไทย                   นางจินตนา  รัตนโชติกุล                     นางสาววันเพ็ญ  ดวงสิทธิ์                         นายสมบัติ  นพคุณ

                     กำนันตำบลท่ากว้าง                   เกษตรอำเภอสารภี                      ท้องถิ่นอำเภอสารภี                         ปลัดอำเภอสารภี                              สมาชิกสภาเทศบาล

                     ผู้แทนประชาคม                               กรรมการ                                     กรรมการ                                     กรรมการ                                      ผู้แทนประชาคม

                             กรรมการ                                                                                                                                                                                            กรรมการ                                                                                                                                                                                             

 

 


                                                                                                                                                                  

 

                         นางสาวเยาวลักษณ์  บุญชุม                 นายสุรินทร์  พรหมพนัส                         นายมณเฑียร  สนธิ                            นายธณวรรธณ์  พรหมมา

                            ผู้อำนวยการกองคลัง                      ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง                       ผู้แทนประชาคม                               หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

                              กรรมการ/เลขาฯ                              กรรมการ/เลขาฯ                                       กรรมการ                                        กรรมการผู้ช่วย/เลขา ฯ