loader

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่ากว้าง


ลงวันที่ :: 7 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 210

 

 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่ากว้าง 

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

                                                   

                                                                                      

นางจิตกัญญา วัฒนาวงค์วิจิตร

กำนันตำบลท่ากว้าง

ประธานกรรมการ

                                                                                                                                                           

                                                                                นายสรายุทธ  พงษ์ปัน                                        นายนิราศ  ยาอินตา

                                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง                           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

                                                                                    รองประธาน ฯ                                                     รองประธาน ฯ 

                                                                                                                     

                  นายวัชระ  ศรีวิชัย         นายชูชาติ  อินตารักษา         นายวิชาญ  ภักดี           นายจักรพันธ์  สุขพันธ์       นายชูชาติ  คงตัน            ด.ต.นพพร  จิตติธรรม

                ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2                       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6                      ตำรวจชุมชน

                                กรรมการ                         กรรมการ                                     กรรมการ                          กรรมการ                            กรรมการ                                กรรมการ

 

 

                                                                                                                              

         นายสมบัติ  นพคุณ            นายสะอาด  ปานเพ็ชร      นายเสาร์แก้ว  แสนไชย   นายสุรินทร์  พรหมพนัส   นายธณวรรธณ์  พรหมมา      นางสาวรจนา  กันทะวงค์

            สท.ตำบลท่ากว้าง                      สท.ตำบลท่ากว้าง                 สท.ตำบลท่ากว้าง           ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                  กรรมการ                              กรรมการ                                กรรมการ                           กรรมการและเลขานุการ         ผู้ช่วยเลขานุการ                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

                                                                                                 คณะที่ปรึกษา

                                                                          ื                    

                                                                                                                                                                       

                                                               นายชัชวาล  โพธิยอด                  นางสาววันเพ็ญ  ดวงสิทธิ์                 พ.ต.อ.สงกรานต์  สันวงค์

                                                             นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง             ปลัดอำเภอสารภี                             ผกก.สภ.สารภี

                                                                     ที่ปรึกษา                                   ที่ปรึกษา                                            ที่ปรึกษา