loader

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA 2561)


ลงวันที่ :: 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 92

 

 

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA 2561) ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 2561 โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตาม QR CODE นี้
1. เข้าระบบ line โดย แสกน QR Code ที่ส่งมาพร้อมนี้
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดแบบวัดการรับรู้ดำเนินการประเมินตาม 3 ตัวชี้วัด ข้อละ 
5 คำถาม ตามประเด็นการประเมิน แล้วเลื่อนตอบด้านขวา
ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือเจ้า

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. 2018-11-28-5193395 .png ดาวน์โหลด