loader

หัวหน้าส่วนราชการ


ลงวันที่ :: 8 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 126

 

 

                                                                                                                                                            

นายสุรินทร์  พรหมพนัส

ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 

                                                                                                                                                            

นายสุพจน์  หมวกคำ

รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 

                                                                                                                                                          

                                          นางสาวเยาวลักษณ์  บุญชุม                      นายธณวรรธณฺ์  พรหมมา                               นายนพดล  สร้อยนาค                                       นายนิคม  คำบุรี

                                              ผู้อำนวยการกองคลัง                           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                            ผู้อำนวยการกองการศึกษา                                ผู้อำนวยการกองช่าง