loader

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


ลงวันที่ :: 7 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 173

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                นางจิตกัญญา  วัฒนวงศ์วิจิตร

                                                                                                                         กำนันตำบลท่ากว้าง                             

 

                                                                                                                                    

                                                          นายวัชระ  ศรีวิชัย                                        นายชูชาติ  อินตารักษา                              นายวิชาญ  ภักดี

                                                            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1                                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2                                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 

                                                                                                                                      

                                                           นายจักรพันธ์  สุขพันธ์                                  นายชูชาติ  คงตัน                                    นายนิราศ  ยาอินตา

                                                           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4                                          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6                                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7