loader

สมาชิกสภาเทศบาล


ลงวันที่ :: 8 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 271

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                     นายสรายุธ  พงษ์ปัน

                                                                                                            ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

                                                                                                                                                    

                                                                                                                      นายสมบัติ  นพคุณ

                                                                                                        รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

                                                                                                                                                            

                           นายถวิล  มูลแขม                                 นายทอง  ไชยยา                                                     นายเอนก  ปินคำ                                   นายเสาร์แก้ว  แสนไชย

                       สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1                                         สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

                                                                                                                                                                   

                       นายสะอาด   ปานเพ็ชร์                          นางฟองจันทร์  บุญธิ                                              นายสุรทน  จอกคง                              นายวรพันธ์  หน่อใจ

                      สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1                   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1                                      สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2