loader

สำนักปลัดเทศบาล


ลงวันที่ :: 8 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 368

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       นายธณวรรธณ์  พรหมมา

                                                                                                                                                     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

                                                                                                                                                                               

                                 นางสาวรจนา  กันทะวงค์                                            นางสุรีย์พร  วิโสภา                                       นายวัชระ  พรหมจักร                                  นายชาคริต  กองทุ่ม

                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน               เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

                                                       นายนวพล  แก้วกัลยา                    นางกัลยา  อุ่นใจ                                       นายวัฒนา วัฒนกิตติรัตน์                              นางสาวอัมพวรรณ  โพธา

                                               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                               พนักงานขับรถยนต์                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

                                                                                                                          

                           นายวินัย  รักชล                      นายณัฐวุฒิ  ผัดมาลา             นายมนตรี  ภิเภก                      นายชนพัฒน์  เตชะโสด              นายณริน  จิณาวรรณา              นายศรายุทธ  ยารังฟั้น

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                               นายปราการ  ธนัญชัย                                        นางจันทรา  ฟองคำ                                             นางสาวจิราภรณ์  เงาตุ่น