loader

กองการศึกษา


ลงวันที่ :: 29 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 365

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

นายนพดล  สร้อยนาค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                                                                                                       

นางสาวฐิตาภรณ์  รอดเรือน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                     นายศาสตรา   อารีย์                                                         นางเขมิกา  สาลานันท์

                                                                                                                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                             ผู้ดูแลเด็ก

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                              นายเจษฏาภรณ์  ทองขาว                                                      นางสาวภิญญาพัชญ์  จินะคำ

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                     นางสาวสุภาวดี  ดาราสว่าง                 นางสาวนลินรัตน์  วรรณอนันท์                  นางมาลี  ชัยพฤกษ์                 นายสิทธิบัญชร  อินทโน