loader

คณะผู้บริหาร


ลงวันที่ :: 7 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 304

 

 

tt

นายชัชวาล โพธิยอด

นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

 tt                                                      tt

นายอุดม แก้วกว้าง                                                                        นางสุนีย์ ขวัญทอง

         รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง                                                 รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง

                                                        

                                                                                     นายวิชาญ  ยารังฟั้น                                                    นางสาวนภารัตน์  ปันทะนา

                                                                      เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง                                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง