โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลขนาดใหญ่
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พณฯหนิง ฟุ่ยขุ่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะฯ เดินทางมา สำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง เพื่อเปิดโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ให้กับเทศบาล ฯ เพื่อผลิตน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ,๔ และ ๕ โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักรกล
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.