loader

สภาพเศรษฐกิจและสังคม


ลงวันที่ :: 25 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 192

 

 

การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนโดยเฉพาะส่วนลำไย                                                                                                                   

 การบริการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

-   ปั๊มน้ำมันหลอด           จำนวน 2 แห่ง

                                                                                     

 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท  มี          จำนวน           23      กลุ่ม

แยกเป็นประเภทกลุ่ม  ดังนี้

                   - กลุ่มอาชีพ                         จำนวน           19      กลุ่ม                                 - กลุ่มอื่น ๆ                         จำนวน             4      กลุ่ม

 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  คลองชลประทาน                       มี   1  แห่ง

-  คลองส่งน้ำ                                มี   4  หมู่บ้าน

-  บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ         มี   3  แห่ง

-  สระเก็บน้ำ                                 มี   1  แห่ง

-  ฝาย                                          มี    8  แห่ง

              -  เหมือง                                      มี  15  แห่ง        

 

แยกเป็นประเภทกลุ่ม  ดังนี้

                   - กลุ่มอาชีพ                         จำนวน           19      กลุ่ม                          

                  - กลุ่มอื่น ๆ                           จำนวน              4      กลุ่ม