loader

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน


ลงวันที่ :: 19 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 72

 

 

สภาพทางสังคม

1 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 1,009 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,806 คน
แบ่งเป็นชาย 1,341 คน เป็น หญิง 1,465 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 551 คน / ตารางกิโลเมตร

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน
- อาชีพทำสวน (ลำไย) , ทำสวน (ผัก)
- อาชีพรับจ้าง
- อาชีพค้าขาย
- อาชีพรับราชการ
- อาชีพช่างไม้ และการทำผลิตภัณฑ์จากไม้
- อื่น ๆ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง

ปั๊มน้ำมันหลอด 1 แห่ง

3 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้น 1 แห่ง 
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง 
 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง 
 
จำนวนนักเรียนโรงเรียน และครูโรงเรียนวัดสันดอนมูล

ครู 9 คน 
นักเรียนชาย 50 คน
นักเรียนหญิง 44 คน

4 สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

5 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 7 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่ากว้าง 7 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %

6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง
 
ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม ( แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก )

ถนน คสม. และถนนลาดยาง
 จำนวน 18 สาย 19 กิโลเมตร 882 เมตร
 
ถนน คสล.
 จำนวน 4 สาย 3 กิโลเมตร 370 เมตร
 
ถนนหินคลุก
 จำนวน 1 สาย 1 กิโลเมตร 50 เมตร
 
ถนนลูกรัง
 จำนวน 8 สาย 7 กิโลเมตร 20 เมตร
 
สะพาน
 จำนวน 8 แห่ง 
 
การโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  4 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ระบบประปา มี 7 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์