loader

ข้อมูลประชากร


ลงวันที่ :: 19 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 86

 

 

เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
- บ้านหัวหลิม
  ประชากรชาย 160 คน
  ประชากรหญิง 175 คน
  รวม 335 คน
  จำนวนครัวเรือน 113 ครัวเรือน
 
- บ้านหนองโป่ง 
   ประชากรชาย 187 คน
   ประชากรหญิง 207 คน
   รวม 394 คน
   จำนวนครัวเรือน 143 ครัวเรือน
 
- บ้านแคว 
  ประชากรชาย 268 คน
  ประชากรหญิง 279 คน
  รวม 547 คน
  จำนวนครัวเรือน 203 ครัวเรือน
 
- บ้านร้องเดื่อ 
  ประชากรชาย 224 คน
  ประชากรหญิง 246 คน
  รวม 470 คน
  จำนวนครัวเรือน 183 ครัวเรือน
 
- บ้านในแคว 
  ประชากรชาย 110 คน
  ประชากรหญิง 128 คน
  รวม 238 คน
  จำนวนครัวเรือน 86 ครัวเรือน
 
- บ้านท่ากว้าง 
  ประชากรชาย 182 คน
  ประชากรหญิง 192 คน
  รวม 374 คน
  จำนวนครัวเรือน 124 ครัวเรือน
 
- บ้านแควตุ้น 
  ประชากรชาย 210 คน
  ประชากรหญิง 238 คน
  รวม 448 คน
  จำนวนครัวเรือน 157 ครัวเรือน
 
 รวม 
 ประชากรชาย 1,341 คน
 ประชากรหญิง 1,465 คน
 รวม 2,806 คน
 จำนวนครัวเรือน 1,009 ครัวเรือน